top of page
Search
  • Writer's pictureנעם עמיצור

בדיקת נכונות ההוצאות

כדי לנהל נכון עסק, יש צורך לערוך תוכנית תקציבית מסודרת הנוגעת למכלול ההוצאות וההכנסות הצפויות לעסק בפרק זמן מסוים. באמצעות בניית תקציב מראש ניתן לחזות את מחזורי הרווחים של העסק, ולדעת כיצד להתמודד עם תקופת זמן שתהיה פחות רווחית. זוהי הדרך האפקטיבית ביותר לנהל את העסק בפן הפיננסי שלו, ולקבל תמונת מצב מקדימה לכל תרחשי או בעיה העלולה לצוץ בנוגע לתזרים המזומנים של העסק.


 

מהו דו"ח רווח והפסד


דו"ח רווח והפסד הינו דו"ח כספי המסכם את כלל ההכנסות וההוצאות של העסק בתקופת זמן של שנה לרוב. באמצעות דו"ח זה עסקים רבים משקללים את ההתנהלות העסקית שלהם לתקופות זמן עתידיות, וכך לומדים כיצד להתנהל בצורה נכונה מבחינה תקציבית לשנה שלאחר מכן.

מכיוון שדו"ח זה לרוב מעניק מידע על רווחיות העסק בתקופת זמן שעברה כבר בשנה החולפת, לא ניתן למעשה לבצע שינויים כאלו ואחרים כדי למזער את ההפסדים וכך להגדיל את רווחי החברה בסוף השנה המחושבת. לכן באמצעות בקרה תקציבית שוטפת במהלך כל שנת המס, ניתן לחזות בזמן אמת בכל בעיה או חריגה מהתקציב וכך למנוע ככל האפשר את הגורם העלול לפגוע ברווחיות השנתית של העסק. 

מדידת רווחיות העסק לטווח הרחוק


כאמור, באמצעות דו"ח רווח ופסד ניתן לקבל מידע מפורט על פעילות העסק, וכך על רווחיותו. אך כדי להימנע מחישוב יחסי אחרוה של הצלחת ורווחיות העסק, יש לבצע מעקב אחר הכנסות והוצאות עתידות במהלך השנה וכך לחשב מבעוד מועד את הרווח הצפוי לעסק בסוף השנה ולא בדיעבד.

לאחר בנייתו של התקציב העסקי יש לבצע מעקב ובקרה אחר ההכנסות וההוצאות הצפויות במשך כל פרק הזמן, וכך לחשב את הרווח המצופה. יש להפחית את חישוב ההוצאות העתידיות מההכנסות העתידיות, וכך לקבל את סכום הרווח העתידי. קבלת מידע מקדים על הרווח הצפוי לעסק יכול לסייע בתכנון מקדים של פעולות ותהליכים עתידיים, כמו ביצוע השקעות בעסק להגדלת הרווחיות, מתן בונוסים לעובדים לצורך הענקת תמריצים והגדלת יעילותם ועוד מגוון שיקולים רווחיים נוספים. 

מעקב שוטף אחר הוצאות


באמצעות בדיקת נכונות ההוצאות על ידי מעקב תקציבי שוטף, ניתן להתמודד עם סטיות שונות מהתקציב המתרחשות בפרק זמן מסוים. לדוגמה אם מזהים חריגה בגובה ההכנסות על פי התוכנית התקציבית, ניתן לבצע בירור מקיף בזמן אמת בנוגע למהות חריגה זו. לאחר זיהוי הגורם לחריגה, יש לנקוט בדרכים הרלוונטיות להתמודדות עם סטייה זו על ידי הפחתת ההוצאות הצפויות או הגדלת ההכנסות.

היעדים שהוגדרו מראש על ידי התוכנית התקציבית מאפשרים לבצע בדיקה מפוקחת ומבוקרת של הוצאות העסק, וכך להיות ערוכים לכל סטייה או בעיה שעלולה לצוץ במהלך השנה החולפת. זוהי הדרך האידיאלית לשליטה איכותית וחכמה יותר בהוצאות של העסק, וכך להצליח ולשפר את רווחיותו בסוף שנת המס. 

ניהול פיננסי באמצעות רואה חשבון


ניהול פיננסי רווחי ונכון דורש מאמץ ועבודה רבה. כדי שהעסק יתנהל בצורה הטובה ביותר, יש לקבל החלטות עסקיות ופיננסיות חשובות בזמן אמת לצורך הצלחת העסק בסופו של דבר. משרד רואה החשבון של נעם עמיצור ידאג לפן הפיננסי של העסק באופן אישי ומותאם לצרכיו, בזמן שבעל העסק ידאג לפן העסקי והתפעולי השוטף והתקין וכך למינוף הצלחתו.
50 views0 comments

Comments


bottom of page