top of page

שירותים

כלכלי ופיננסי

המגזר המונציפאלי

המגזר העסקי

המגזר העיסקי

הכנת דו"חות שנתיים

הכנת משכורות וחישובי שכר

ביקורת ועריכת דו"חות

כספיים לחברות

טיפול בעמותות ומלכ"רים

הנהלת חשבונות כפולה - וחד צידית

הכנת הצהרות הון

ייצוג מול רשויות המס

המגזר העיסקי
המגזר המונציפאלי

המגזר המונציפאלי

ביקורות שכר

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

ליווי מחלקת כספים

בקרת תקציבים

הכנת תחשיבים לחוקי עזר

כתיבה והטמעת נהלי עבודה

מחזור מלוות

ביקורת פנים

כתיבת תוכניות עסקיות

סקרי סיכונים וניהול סיכונים

ביצוע בדיקות כלכליות

כלכלי ופיננסי

ליווי כלכלי ופיננסי שוטף של העסק

תוכניות עסקיות

בניית דוחות תזרימי מזומנים

הכנת תקציבים

שיפור וייעול העסק

בדיקות כלכליות

מחזורת הלוואות

בקרה תקציבית

כלכלי ופיננסי
bottom of page