top of page

טיפול בעמותות ומלכ"רים

  • ייעוץ ליווי והקמה של עמותות וחברות לתועלת הציבור.

  • בניית תקציב מאוזן.

  • הסדרת אישור מוסד לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

  • עריכת בקשות לתקציבים מקרנות שונים ומרשויות מקומיות .

  • חוות דעת רואה חשבון מבקר.

bottom of page