top of page
Search
  • Writer's pictureנעם עמיצור

בקרה תקציבית לעסק

ניהול עסק מצליח כולל בתוכו מכלול שלם של דברים - החל מפיקוח ובקרה על מערך העובדים בעסק, דרך התנהלות עסקית שוטפת המתחזקת את העסק ועד מעקב אחר ענייני הכספים שהעסק מכניס או מוציא. הגדרת עסק מצליח תלויה בדוחות הרווח וההפסד המונפקים בסוף שנת המס, כך שכדי להיות תמיד עם "היד על הדופק"  בעלי העסקים מוכרחים לבנות תקציב עסקי המתוכנן מראש כדי להיות במעקב שוטף על רווחיות העסק, ולצפות גורמי סיכון שעלולים להוות מכשול במהלך השנה.
 

חשיבות המעקב אחר הוצאות העסק


בקרה תקציבית לעסק מעניקה תמונת מצב כללית בנוגע לתחזית הכספית הצפויה במהלך השנה, כך שניתן לצפות עליות או ירידות בהכנסות מראש ולתכנן בהתאם את הצעדים היעילים להתגברות על מכשולים פיננסיים שיתרחשו.

לאחר גיבוש תוכנית עבודה רלוונטית לשנה הנוכחית, בהסתמך על נתוני עבר של השנים החולפות, ניתן לבנות תקציב עסקי מפורט ורלוונטי על פיו העסק יתנהל בתקופה הקרובה. חשוב לזכור כי בניית תקציב אינה מספיקה כדי לשלוט בפועל על הפן הפיננסי של העסק, אלא מוכרחים גם להיות במעקב ובקרה שוטפת של כלל ההכנסות וההוצאות המתרחשות בפועל.

באמצעות השוואה של רווחים והפסדים בכל תקופת זמן מול התכנון התקציבי שנבנה מראש, ניתן כך לצפות חריגות והפרשים שאינם היו צפויים ולנקוט צעדים אפקטיביים לתיקונם בזמן אמת. 

בקרה על הכנסות והוצאות בהווה ובעתיד


תהליך הבקרה התקציבית של העסק מעניק תחזית פיננסית העדכנית לתקופת זמן הנוכחית, אך גם לתקופת זמן עתידית שעדיין לא התרחשה. לרוב נהוג לבנות תקציב עסקי לתקופה של שנה שלמה, אך ישנם מקרים בהם מומלץ לערוך בקרה תקציבית לתקופות ממושכות או קצרות יותר בהתאם לסוג העסק.

בנייה של תקציב בסיסי צריך לכלול את כל ההכנסות הצפויות לעסק בתקופת זמן מוגדרת, אליהן מחברים את ההוצאות הצפויות לתקופת זמן זו וכך מקבלים את ההפרש שנותר מסכום ההכנסות מול ההוצאות. במהלך בניית התקציב יש לכלול את כל הגורמים העלולים להשפיע על ההכנסות וההוצאות בהווה ובעתיד, ואין להסתמך רק על תקופת הזמן הנוכחית.

באמצעות ראייה כוללנית של התחזית העסקית הנוכחית והצפויה לעתיד, ניתן להעריך בצורה ריאלית וטובה יותר את מצבו הכלכלי של העסק ולדעת כיצד להתמודד עם מכשולים עתידיים שצפויים להתרחש. 

בקרה תקציבית בליווי של רואה חשבון מוסמך


כאמור, הבקרה התקציבית של עסק כרוכה בראייה רחבה של גורמים שונים המתרחשים בהווה ועלולים להתרחש בעתיד. כדי לחזות באופן הטוב ביותר את מצבו הפיננסי של העסק בתקופת זמן עתידית, וכך לתכנן ביעילות את הניהול והפעילות העסקית שתניב רווחים, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון מוסמך בתחום הבקרה התקציבית. משרד רואה החשבון של נעם עמיצור מתמחה במגזר הפרטי והמוניציפאלי, תוך התאמת השירותים הפיננסיים הנדרשים למינוף וצמיחת עסקים קטנים וגדולים כאחד.
66 views0 comments

Commentaires


bottom of page